تبلیغات
مدرسه حسابداری - گزارشگری مالی در كشور آلمان

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

بسم الله الرحمن الرحیم

 

گزارشگری مالی در كشور آلمان

 

 

1) آیا حسابداری امریكا بهتر ازحسابداری  آلمان می باشد ؟بحث کنید.

 

این سوال نیاز به تو ضیح بیشتری دارد كه مفهوم بهتر بودن از دیدگاه سوال كننده چیست ؟به

 

عبارت دیگر منظور از كلمه بهتر چه می باشد؟

 

برای کسب  اطلاعات توسط سرمایه گذارانی كه می خواهند تصمیمات مالی بگیرند حسابداری آمریکا  بهتر است حداقل از این جهت كه توضیحات و یادداشتهای همراه صورتهای مالی موارد بیشتری  از اطلاعات مالی وغیرمالی را افشا کرده است که به تصمیم گیری  هر چه بهتر سرمایه گذاران در شركت كمك می كند.

البته حسابداری آمریکا جهت اجرا بسیارپر هزینه می باشد این هزینه ها علاوه بر هزینه های تصویب قوانین تجاری،تدوین استانداردهای حسابداری وحسابرسی وحق الزحمه حسا برسان، تهیه گزارشات سا لیانه و گزارشات دوره ایی و غیره می باشد.

این گونه حسابداری برای آلمان  غیر ضروری وخیلی  لوكس به نظرمی رسد زیرا منابع سرمایه ایی (بازار سرمایه) محد ودتری نسبت به آمریکا را دارد.

لذا حسا بداری آمریکا نمی تواند گزینه خوبی برای كشور آلمان باشد.

در مجموع اگر هد ف از گزارشگری مالی كشور آلمان محاسبه یك حاشیه سود محافظه كارانه و محاسبه سود قبل از مالیات باشد به نظرعامه حسابداری آلمان بهتر است .حسابداری آلمان بواسطه قانون تجارت کنترل شده واستانداردهای حسابداری نقش زیادی در کنترل آن ندارند یکی از عوامل مهم در این حوزه قانون ما لیاتها ست که می گوید هزینه ها را در صورتی باید در صورتهای مالی ثبت کرد که مشمول کسر مالیات باشند.

در آمریکا مالیات باید بطور جداگانه محاسبه گردد و در گزارشات حسابداری باطلاع  تصمیم گیرندگان مالی رسانده شود كه همین امر بر میزان هزینه های حسابداری می افزاید.

بنا بر این حساداری آلمان  ممكن است مناسب استفاده كنندگانی باشد كه دربازار سهام فعال می باشند و ممكن است  برای كسانی كه تصمیمات سرمایه گذاری بلند مدت در شركت اتخاذ وهمچنین می نمایند وهمچنین  بطور سنتی فقط برای حسابداران مالی و مدیران كشور آلمان مناسب باشد .

2)چه حوزه هایی از حسابداری آلمان در نتیجه اجرای دستورالعمل چهارم اتحادیه اروپا تغییر پیدا كرده است ؟

درنگاه اول ممكن است كه انتظار برود تغییر كوچكی برای آلمان داشته باشیم زیرا كه قانون azمصوب 1965آلمان خود مدلی برای دستورالعمل چهارم اتحادیه اروپا بوده است.

 ازبعضی ازاختیارات دستور العمل چهارم اتحادیه اروپا به لحاظ اینكه تغییری در قانون تجارت آلمان بوجود نیاید صرف نظر شده است.

در اجرای دستورالعمل چهارم EU اهمیت زیاد ی برای حفظ اختیارات سابق در قانون لحاظ شده و بیش از 120گزینه حسابداری وجود دارد.یکی از دلایل این حجم گزینه ممکن است عدم توسعه بازار سهام آلمان در مقایسه با کشورانگلوساکسون باشد . در نتیجه در برخی حوزه ها الزامات واحدی وجود ندارد.

به همین علت تغیراتی به شرح زیر به وجود امده اند:

-ارائه  موارد افشا بیشتر در صورتهای مالی

-تمركز برای حسابرسی  شرکتها و موسسات عمومی بیشتر شده است

-محاسبه ذخیره باز خرید خدمت برای کارکنان

-ایجاد بعضی از تغییرات در فرمت ها و انتخاب استفاده از  روش هزینه های کل یا روش بهای تمام شده فروش در صورت سود وزیان

یكی از دلایل محدود بودن تغییرات موافقت بین دولت و صنعت بود مبنی بر اینكه این دستورالعمل (چهارم )باید مالیات پذیر باشد

 

 

3) موارد اختلاف در گزارشگری مالی كشور خودتان و كشور آلمان را توضیح دهید.

در ایران بابت گزارشگری از ترجمه استانداردهای بین المللی با  کمی اختلاف به دلیل بومی سازی استفاده می شود ،اما دركشور آلمان هدف حسابداری شركتها توسط قانون تعریف شده طبق این قانون صورتهای مالی سالانه بر اساس اصول ضروری حسابداری باید" نگرشی واقعی و منصفانه "ازموقعیت ونتایج مالی ارائه نماید واگر بنا به دلایل خاصی صورتهای مالی فاقد نگرش "واقعی و منصفانه "باشندمفهوم فوق موجب تعدیل یا تغییر اصول حسابداری نشده و صرفا لازم است كه علل شرایط مذكور در یادداشتهای صورتهای مالی افشاء گردد دو هدف حسابداری آلمان 1-تعیین سود احتیاطی قابل توزیع 2-مطلع كردن خوانندگان از صورتهای مالی می باشد بنابراین حسابداری آلمان محافظه كارانه می باشد

به طور خلاصه اصول حسابداری آلمان شامل ویژگیهای زیر می باشد:

-تاثیر پذیری قوی از قوانین و مقررات  بر خلاف کشور هایی که از استاندارد های بین المللی استفاده می کنند.

-انواع گزینه ها و انتخابها برای منظور نمودن وارزشیابی عناصر ترازنامه

-محدوده وسیع تری از گزینه های حسابداری برای شركتهای خصوصی و انواع مشاركت در آلمان (در آلمان بر خلاف آمریکا  وانگلستان حسابداری شرکتها دارای قانون مستقل است)

-فرعی بودن نگرش "واقعی و منصفانه "نسبت به انطباق با قوانین

-توسعه مستمر اصول حسابداری توسط دادگاه های مالیاتی

-مجامع  آلمان (در مقایسه با امریكا و انگلستان )تاثیر كمتری بر توسعه اصول حسابداری دارد

 به عنوان مثال برخی از اختلافات گزارشگری در آلمان با كشور امریكا و ایران ( چون استانداردهای ایران ترجمه استانداردهای بین المللی می باشد ) به شرح زیر می باشد:

-                      هر كسب و كار تجاری باید یك ترازنامه ویك حساب سودوزیان و یادداشتهای مربوطه رادر پایان سال ارائه نماید (عدم الزام به ارائه صرت گردش وجوه نقد )

-                      در صورت وجود چند روش حسابداری روش انتخابی باید برمبنای رعایت قوانین و مقررات باشد

-                      عدم وجود استانداردهای  حسابداری (وجود قانون ) و استفاده از چارت حسا ب

-                      بر خلاف ایران ودیگر کشورهایی که از استانداردهای بین المللی استفاده می کنند در آلمان قانون مالیات و تصمیمات دادگاه مالی فدرال تاثیر مهمی در حسابداری شرکتها دارند.

-                      برای اطمینان از جامعیت صورتهای مالی لازم است كه گزارش موجودی كالا در پایان هرسال مالی ارائه گردد

-                      درآمدها و هزینه های تحقق نیافته وجود ندارد

-                       برای پروژه های ساختمانی بلند مدت از روش تكمیل کاراستفاده می گردد

-                      ممنوعیت  تهاتر حسابها

-                      عدم ذكر مفهوم اهمیت درقانون آلمان بنابراین به عنوان مثال تمام عنوان های قانونی در یك صورت مالی در آلمان دیده می شود حتی اگر این عنا وین حاوی مبالغ  بسیار جزیی باشد

-                      وجود مقررات تكمیلی برای صورتهای مالی كه بر روی نمایش ،الزامات حسابرسی ،انتشار وتا حدودی اصول ارزشیابی و تعین درامد تاثیر دارد به عنوان نمونه :      *شركتهای متوسط و بزرگ باید یك گزارش مدیریتی نیز تهیه كنند*فرمت ترازنامه وصورت سود وزیان مشخص گردیده * رعایت یكنواختی در ارائه  و......

-                      لحا ظ كردن وارزشیابی برخی موارد در ترازنامه به شرح زیر:

-                      ارزشیابی به حد اقل قیمت (رو به پایین) برای نقصان موقت دارایی ها فقط برای داراییهای مالی بلند مدت مجاز است

-                      ارزشیابی به حد اقل قیمت ( رو به پایین) صرفا براساس قضاوت حرفه ایی مجاز نیست

-                       محاسبه نوعی استهلاك خاص در ترازنامه برای اهداف مالیاتی

-                      ارزشیابی موجودی ها براساس lifoمجاز می باشد

-                      مطالبات بدون بهره وكم بهره راباید به ارزش فعلی تنزیل نمود كه روش محافظه كاری در آلمان را نشان می دهد

-                      الزامات بازنشستگی درآلمان بدون پشتوانه می باشد یعنی پول به صورت غیر قابل برگشت كنار گذاشته نمی شود

-                      استفاده از حساب ذخیره احتیاطی برای تعدیل مالیات پرداختنی

-                      استفاده از حساب مالیات انتقال به دوره های آتی

-                      طبقه بندی ترازنامه به بدهیهای جاری و غیر جاری انجام نمی شود

-                      بر خلاف ایران برای هزینه های تعمیر و نگهداری در سه ماهه نخست  سال آتی    می توان ذخیره در نظرگرفت.

-                      بر خلاف ایران جهت تهیه صورتهای مالی تلفیقی قانون شرایط شش گانه معین نموده است.

-                      حساب سود وزیان باید به صورت عمودی وبراساس هزینه های كل یا  روش بهای تمام شده فروش تهیه ونمایش داده شوند درروش هزینه كل هزینه هابراساس ماهیت طبقه بندی می شوند (مواد، حقوق،دستمزد،استهلاك و.......)

-                      محتوی اصلی یادداشتهای صور تهای مالی  در قانون ذكر شده است

 

 

 

 

4) موارد اصلی اختلاف در گزارشگری بین ایالت متحده و كشور آلمان را توضیح دهید ؟

تو ضیحات سوال 3(استانداردهای  ایران ترجمه استانداردهای  بین المللی می باشد)

 

5)قوانین حسابداری آلمان  برای شركتهای داخلی بهتر است تا برای شركتهای بین المللی و چند ملیتی توضیح دهید ؟

با توجه به اینكه حسابداری در آلمان بیشتر تحت تاثیر قانون می باشد ودر آلمان تاكید زیادی روی نگرش "واقعی و دقیق  "صورتهای مالی صورت می گیرد كه برای حفظ وابستگی حسابهای تجاری و مالیاتی است بنابر این   بیشتر برای پیشبرد اهداف دولت و شركتهای محلی GmbHكوچك كه در بورسهای بین المللی وارد نشده اند مطلوب ومورد هدف برای انطباق با قوانین جاری كشور می باشد نه برای شركتهای چند ملیتی و بزرگ كه در سطوح بین المللی فعالیت دارند .

پذیرفته شدن  شركت بنز و تله كام وچند شركت دیگر دربازار بورس امریكاو الزام کمیسیون بورس و اوراق بهادار  آمریکا جهت استفاده ازروشهای حسابداری آمریکا موجب شد این شرکتها خود را با آن وفق دهند که موجب آشکار شدن تفاوت های عمده میان مقررات آمریکا وآلمان گردید. سایر شركتها عمدتاً از استانداردهای بین المللی برای حسابهای گروهی خود استفاده می كنند كه طبق قانون آلمان مجاز است اما برای حسابداری شرکت مادر همچنان  از شیوه معمول آلمان استفاده می شود.

6-قوانین انگلیس و آلمان را برای هیات های حرفه ای حسابداری مقایسه کنید.

هر چند تاثیر گذاری مجامع حرفه ای حسابداری در سالهای اخیر گسترش یافته ولی هنوز در مقایسه با مجامع  حرفه ای انگلو ساکسون ضعیف است. شورای حسابداری آلمان ( (IDWدر سال 1931 به دنبال تصویب قانون شرکتها تشکیل شد که فعالیتهای آن شامل  نظارت بر استاندارهای حرفه ای  و آموزش حسابدارن است .

اثر گذاری اتاق مذکور عمدتاًبوسیله توصیه وغیر الزام آور است ،البته در فرایند قانون گذاری با این موسسه مشاوره صورت می گیرد اما توصیه های حسابداری آنها ممکن است در دادگاهها  نفی شود.این در حالی است که در انگلیس مجامع حرفه ای مسوول تدوین  استانداردهای حسابداری می باشند بر خلاف آلمان که قوانین تجاری و مالیاتی نحوه حسابداری را مشخص نموده اند.

 

 

 

                                                               

 

                                                                                                                                     نوشته شده در تاریخ شنبه 30 بهمن 1389 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک