تبلیغات
مدرسه حسابداری - خلاصه قوانین فوتسال

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

خلاصه قوانین فوتسال  قانون اول:

زمین بازی؛ كه خلاصه مشخصات و نكات قابل توجه با رسم شكل توضیح داده شد. تذكر: ورود و خروج بازیكنان در موقع تعویض بایستی از محدوده مشخص شده انجام گیرد.    قانون دوم:

توپ؛ محیط آن حداقل 62 و حداكثر 64 سانتیمتر وزن توپ 390 الی 430 گرم (توپ نمره 4) شناسایی استاندارد هنگامی كه توپ از ارتفاع 2 متری به زمین رها می شود نباید بیشتر از 65 و كمتر از 55 سانتیمتر از زمین مسابقه جهش نماید.    قانون سوم:

تعداد بازیكنان؛ یك مسابقه با شركت دو تیم نباید بیش از 5 بازیكن باشد كه یكی از آنها دروازه بان با لباس مشخص است در شروع مسابقه حداقل بازیكن باید 5 نفر باشد در صورت اخراج بازیكن هر تیم كمتر از دو نفر مسابقه باید تعطیل شود.
1- حداكثر بازیكن ذخیره 7 نفر می باشد.
2- تعداد تعویض سیار نامحدود است حتی دروازه بان (رنگ لباس دروازه بان متمایز از بازیكنان)
3- عمل تعویض زمانی خاتمه می یابد كه بازیكن جانشین وارد زمین شود
4- چنانچه در جریان بازی تعویض سیار بازیكن جانشین قبل از اینكه بازیكن تعویضی كامل زمین را ترك كند وارد زمین شود. داور بازی را قطع (با رعایت آوانتاژ به تیم حریف) بازیكن تعویضی را بیرون بفرستد به بازیكن جانشین اخطار و بازی با یك ضربه آزاد غیر مستقیم به نفع تیم مقابل از محل توقف توپ زده می شود.
   قانون چهارم:

وسایل بازیكن؛ استفاده از كفش برای بازیكن اجباری است - نقص این قانون بازیكن خاطی از زمین خارج فرستاده با تكمیل وسایل با اجازه داوران حتماً در هنگام توقف بازی وارد زمین شود.    قانون پنجم:

برای اداره بازی یك داور اصلی یا سرداور؛ تعیین می گردد. قدرت او كه قانون به او تفویض نموده است از موقع ورود به محل بازی در آن واقع شده تا خروج آنجا پایان می یابد هر مورد مرتبط با بازی نتیجه نهایی تصمیم با اوست در صورت عدم حضور وقت نگهدار این مسؤولیت به عهده اوست.    قانون ششم:

كمك داور (داور دوم)؛ بایستی برای هر مسابقه تعیین شود طرف مقابل داور اصلی انجام وظیفه می كند همان قدرت اجرایی را دارد به جز (همه وقایعی را كه قبل در حین یا بعد از بازی می افتد ثبت و گزارش كند) در صورت نبودن وقت نگهدار وظیفه دارد دو دقیقه اخراجی بازیكنان و تایم یك دقیقه را محاسبه نماید و تعویض سیار صحیح انجام گرفته است. در صورت دخالت بی مورد از جانب كمك داور، داور اصلی بایستی او را از وظیفه آن معاف شخصی دیگری جانشین وی موضوع را گزارش كند.

تذكر:
در صورت وجود اختلاف نظر بین داور اصلی و كمك داور سرداور (داور اصلی) حاكم خواهد بود.
   قانون هفتم:

وقت نگهدار؛ در خارج از بازی در امتداد خط میانی در منطقه تعویض بازیكنان قرار گیرد. وظایف او نگهداری وقت بازی 2 دقیقه اخراجی یادداشت تایم اوت ها و دادن علامت تایم اوت به داوران اعلام زمان بازی با صوت به داوران و یادداشت 5 خطای اول هر تیم در هر نیمه كه توسط داوران اعلام شده - ثبت شماره گلزنان و بازیكنان اخراجی و اخطاری و تایم اوت ها آن ها می باشد.    قانون هشتم:

مدت بازی؛ مدت بازی دو وقت 20 دقیقه ای و زمان بین دو نیمه استراحت 15 دقیقه ای می باشد - هر تیم می تواند در هر نیمه یك تایم درخواست كند (در بازی های حذفی در وقت اضافی تایم اوت وجود ندارد).    قانون نهم:

شروع بازی، برنده قرعه اختیار انتخاب زمین و بازنده قرعه ضربه شروع بازی را می زند. ضربه شروع به داخل زمین حریف با علامت داور اصلی خواهد بود كه فاصله بازیكن مقابل با توپ 3 متر خواهد بود - از ضربه شروع مستقیماً گل به دست نمی آید.    قانون دهم:

توپ در بازی و خارج از بازی؛ وقتی توپ خارج از بازی به طور كامل از خط طولی یا عرضی چه از هوا و زمین گذشته باشد. برخورد توپ به سقف سالن اوت اعلام شده و ادامه آن روی خط طولی نزدیكتر می باشد كه توسط حریف زده می شود.    قانون یازدهم:

روش به دست آمدن گل؛ تمام توپ از خط دروازه بین تیرهای عمودی و افقی عبور كرده به شرطی كه بازیكن مهاجم توپ را با دست یا بازو و پرتاب حمل یا هل نداده باشد.    قانون دوازدهم:

خطاها و رفتارهای ناشایست؛ هرگاه بازیكنی سهواً یا از روی بی احتیاطی یا نیروی نامتعادل یا بیش از اندازه 11 خطای زیر را مرتكب شود یك ضربه آزاد مستقیم -یك ضربه پنالتی- به نفع تیم مقابل (اگر داخل محوطه جریمه باشد) گرفته می شود: لگد زدن -پشت پا زدن - پریدن روی حریف - تنه شدید و خطرناك - تنه از پشت به حریف - تف انداختن - زدن حریف - گرفتن حریف - هل دادن حریف - با شانه به حریف حمله كردن - تكل كردن.    هفت خطای منجر به اخطار:

1- مرتكب رفتار غیر ورزشی
2- با گفتار و كردار به تصمیم داور اعتراض نماید.
3- مكرراً قوانین بازی را نقص نماید.
4- شروع مجدد بازی را به تأخیر اندازد.
5- هنگام شروع مجدد بازی، ضربه آزاد و ضربه كرنر فاصله لازم رعایت نكند.
6- بدون اجازه داور وارد زمین شود.
7- بدون اجازه داور زمین را ترك كند.

هفت خطای منجر به اخراج:
1- مرتكب خطای شدید بازی شود.
2- مرتكب برخورد با زننده شود.
3- روی حریف یا هر فرد دیگر تف بیندازد.
4- عمداً با دست زدن به توپ، حریف را از یك گل یا موقعیت گل محروم نماید.
5- موقعیت آشكار گل حریف به سمت دروازه در داخل پیشروی با خطای آزاد مستقیم سلب نماید.
6- كلمات توهین آمیز بر زبان بیاورد. 7- در یك مسابقه اخطار دوم بگیرد.

تذكر مهم:
بازیكنی كه اخراج می گردد توسط داور بازی حتماً باید به رختكن هدایت شود و بعد از 2 دقیقه تیم می تواند بازیكن دیگر جایگزین نماید.
   قانون سیزدهم:

ضربه آزاد؛ تحت عنوان دو دسته ضربه آزاد مستقیم و ضربه آزاد غیر مستقیم می باشد. در ضربه آزاد مستقیم می توان مستقیماً به حریف گل زد.

قانون چهاردهم:
خطاهای جمع شده؛ در صورتی كه خطاهای یك تیم در هر نیمه به 5 رسیده (از خطاهای 11 گانه آزاد مستقیم)، (كلیه خطاها قانون 12) از آن به بعد اگر یكی از خطای قانون 12 را مرتكب شود خطای ششم یك ضربه آزاد مستقیم (از نقطه پنالتی دوم) یا محل وقوع خطا (اگر محل خطا بین نقطه پنالتی دوم و دروازده حریف باشد) بدون تشكیل دیوار دفاعی به صورت مستقیم زده می شود. مهاجمین و مدافعین باید فاصله 5 متر را رعایت كنند. (خط فرضی نقطه پنالتی فاصله رعایت گردد).

تذكر:
اگر خطای ششم عقبتر از نقطه پنالتی دوم بود، مستقیم به نقطه پنالتی دوم منتقل شده ضربه زده می شود (حق پاس دادن را ندارد).

قانون پانزدهم:
ضربه پنالتی؛ از نقطه پنالتی زده می شود. زننده ضربه باید مشخص باشد. ضربه حتماً باید به طرف جلو (دروازه حریف) زده شود.

قانون شانزدهم:
ضربه اوت؛ هرگاه تمام توپ از خط طولی چه از روی زمین چه از هوا بگذرد توپ بایداز محلی كه خارج شد توسط تیم مقابل با پا به داخل زمین زده شود. زننده ضربه توپ ساكن روی خط طولی یا خارج از زمین خط طولی باشد بازیكنان تیم مقابل حداقل 5 متر از محله ضربه باید فاصله داشته باشد از ضربه اوت نمی توان مستقیم گل زد.

قانون هفدهم:
پرتاب اوت دروازه پرتاب؛ پرتاب اوت دروازه مادامی در بازی است كه توپ توسط دروازه بان با دست بیرون از محوطه جریمه قرار گیرد. پرتاب اوت دروازه خطای 4 ثانیه ندارد. برگشت اوت دروازه دوباره به دروازه بان توسط مدافع (با دست لمس كردن یا كنترل) یك ضربه آزاد غیر مستقیم از محل 6 متری انجام می گیرد. با پرتاب اوت دروازه نمی توان مستقیم گل زد.

قانون هجدهم:
ضربه كرنر؛ از ضربه كرنر می توان مستقیم گل زد. 4 ثانیه دارد، اگر ضربه كرنر به طور صحیح زده نشود ضربه تكرار خواهد شد. در موقع زدن خطاها توپ باید ساكن باشد.
همشه برنده قرعه سكه صاحب زمین بازی یا زننده پنالتی یا انتخاب رنگ پیراهن می باشد.
تیمی می تواند تایم استراحت بگیرد كه صاحب توپ باشد مثل ضربه كرنر، پرتاب اوت، .......
دروازه بان می تواند در زمین حریف بیش از 4 ثانیه بازی كند. دروازه بان نمی تواند در جریان بازی مستقیم توپ را با دست وارد دروازه حریف كند (از روی هوا)، جز اینكه توپ قبل از ورود به دروازه حریف به زمین بازی برخورد كند که گل قبول است. پاس عقب مادامی محسوب می شود كه توپ از ضربه مچ پا به پایین زده شود (فقط از ناحیه كفش).
 

منبع : سایت شبکه آموزش سیما

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک