تبلیغات
مدرسه حسابداری - پاسخ سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

پاسخ سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 85 دانشگاه سراسری

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

1- گزینه 2 صحیح است. اصول اخلاقی حسابداری مدیریت شامل صلاحیت (شایستگی)، رازداری، درستكاری و بی طرفی است. كلمات توانایی و استقلال گزینه های 1،3 و4 را اشتباه می كند.

 

2- گزینه 2 صحیح است. در هزینه یابی فرامتغیر فرض می شود كه در كوتاه مدت فقط هزینه های مواد مستقیم، هزینه متغیر است و تمامی سایر هزینه ها ثابت تلقی شده و به محصولات تخصیص نمی ابند.

 

3- گزینه 3 صحیح است.

دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای اولیه

سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل

سربار ساخت + دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای ساخت

برای اینكه سه رابطه مذكور مساوی باشند فقط عامل مشترك (دستمزد مستقیم) باقی می ماند یعنی باید مواد مستقیم و سربار ساخت وجود نداشته باشد.

 

4- گزینه 4 صحیح است. ضایعات معمولا غیر قابل اصلاح هستند ولی كالای معیوب می تواند قابل اصلاح یا غیرقابل اصلاح باشد.

 

5- گزینه 4 صحیح است. قیمت تمام شده ضایعات عادی بین كلیه واحدهای تسهیم می‌گردد كه از قسمت بازرسی محصول به طور سالم عبور كرده باشند. در صورتیكه، موجودی كالای در جریان ساخت پایان دوره از قسمت بازرسی محصول عبور كرده باشد یا به عبارت دیگر درصد تكمیل ضایعات عادی كمتر از درصد تكمیل كالای در جریان ساخت آخر دوره باشد، قیمت تمام شده ضایعات عادی بین واحدهای تكمیل شده و واحدهای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می‌گردد.

 

6- گزینه 4 صحیح است.

 

 

درصد تکمیل موجودی اول دوره

ریز بهای اول دوره

میانگین

نیاز نداریم

نیاز داریم

اولین صادره از اولین وارده

نیاز داریم

نیاز نداریم

اولین صادره از آخرین وارده

نیاز داریم

نیاز داریم

 

7- گزینه 2 صحیح است. منظور از تسهیم اولیه سربار این است كه هزینه های سربار به تفكیك دوایر خدماتی و تولیدی ردیابی، شناسایی و به بدهكار حساب دایره مربوطه ثبت و انباشته شوند.ولی در تسهیم ثانویه هزینه های سربار انباشته شده در دوایر خدماتی ارخانه بر مبنای مشخص و با استفاده از روشهای مناسب از قبیل مستقیم، یكطرفه و متقابل به دوایر تولیدی منتقل می شوند..

 

8- گزینه 4 صحیح است. چنانچه این دوباره كاری به دلیل تغییر مشخصات سفارش از سوی مشتری باشد این مبلغ به حساب كار در جریان ساخت. ، و چنانچه به دلیل سهل انگاری یا اشتباهات كاركنان شركت باشد به حساب زیان دوره منظور می شود

 

9- گزینه 3 صحیح است.

دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای اولیه

1 = دستمزد مستقیم <= دستمزد مستقیم + 3 = 4

سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل

2 = سربار ساخت <= سربار ساخت + 1 = 3

(افزایش) كاهش موجودی كالای ساخته شده + 5/1 – 2 +1 + 3 = 10

5/5 = كاهش موجودی كالای ساخته شده <=

 

 

10- گزینه 2 صحیح است.

ظرفیت – واحد  000ر24 = (10% + 1) / 400ر24

اضافه كاركرد – واحد  400ر2 = 10% * 000ر24

نرخ جذب سربار ثابت – ریال 15 = 400ر2 / 000ر36

سربار ثابت بودجه شده – ریال 000ر360 = 15 * 24000

 

11- گزینه 1 صحیح است. محصولات مشترك، محصولات حاصل از فرایند مشترك با ارزش فروش بالا (محصولات اصلی) و غیرقابل تفكیك به عنوان یك محصول مشخص تا نقطه تفكیك هستند.

 

12- گزینه 1 صحیح است. با استفاده از روشهای مقداری مانند روش مقادیر نسبی بهای ساخت هر واحد در نقطه تفکیک همواره مساوی بدست می آید.

 

 

13- گزینه 2 صحیح است.

I+FC

=

Q(P-V)

=

S-VC

DOL=

I

Q(P-V) - FC

S-VC-FC

 

با فرض اینكه منظور از " هزینه ثابت هر واحد 375 ریال" هزینه ثابت عملیاتی باشد، سود عملیاتی هر واحد نیز 250 ریال (000ر50/000ر500ر12) است. در فرمول مذكور می توان از یود عملیاتی و هزینه ثابت هر واحد استفاده كرد:

 

5/2 =

375 + 250

DOL=

250

 

 

 

14- گزینه 3 صحیح است. اگر منظور از i سود عملیاتی هر واحد محصول باشد با توجه به فرمول ارائه شده در سوال قبل:

 

هزینه ثابت عملیاتی – سود عملیاتی

=

Q

*

i+FCU

=

FCU

DOL=1+

سود عملیاتی

Q

i

i

 

 

15- گزینه 3 صحیح است.

000ر500ر4=000ر300-000ر800ر4 = كسر جذب سربار – سربار واقعی = سربار جذب شده

 

شركت 10% زیر ظرفیت كار كرده است <= 90% =

000ر500ر4

000ر000ر5

 

 

 

16- گزینه 3 صحیح است. که هزینه تبلیغات یک هزینه متغیر است و هزینه متغیر هر واحد با تغییرات حجم فروش یا تولید تغییر نمی کند.

 

17- گزینه 4 صحیح است.

هزینه استاندارد یک واحد محصول از نظر مواد*(بازده استاندارد-بازده واقعی)=انحراف بازده

طبق فرمول بالا هرگاه بازده استاندارد و بازده باقعی برابر باشند انحراف بازده صفر می شود و می دانیم:

انحراف بازده + انحراف ترکیب = انحراف مصرف

پس می توان نتیجه گرفت که انحراف ترکیب با انحراف مصرف برابر است. با دقت در دو فرمول انحراف ترکیب و انحراف مصرف:

نرخ استاندارد * (مصرف واقعی – مصرف استاندارد) = انحراف مصرف

نرخ استاندارد * (مصرف واقعی – ترکیب استاندارد) = انحراف ترکیب

در میابیم که برای تساوی دو انحراف مزبور باید مصرف استاندارد و ترکیب استاندارد با هم مساوی باشند.

 

 

18- گزینه 3 صحیح است.

نرخ جذب * (ساعات واقعی – ساعات استاندارد برای تولید واقعی) = انحراف كارایی بر اساس OUTPUT

نرخ جذب * (ساعات واقعی – ساعات استاندارد برای تولید مواد) = انحراف كارایی بر اساس INTPUT

در صورتی كه ساعات استاندارد برای تولید واقعی (محصول) با ساعات استاندارد تبدیل مواد مساوی باشد دو انحراف مذكور مساوی خواهد بود.

 

19- گزینه 4 صحیح است.

اختلاف بین روش مختلط و روش ناقص=انحراف ظرفیت+انحراف هزینه=اضافه(کسر) جذب سربار

 

 

20- گزینه 1 صحیح است.

سهم موجودی كالا اول دوره از سربار ثابت            000ر000ر36 = 450 * 000ر80

سهم موجودی كالا پایان دوره از سربار ثابت            000ر000ر45 = 500 * 000ر90

با حذف تاثیر سربار ثابت موجودی كالای اول دوره و پایان دوره:

000ر000ر52=000ر000ر45+000ر000ر36-000ر000ر61= سود بر اساس هزینه یابی متغیر

 

21- گزینه 1 صحیح است. نقطه بی تفاوتی بهای تمام شده سطحی از تولید است كه در آن بهای تمام شده راه حل ها یكسان است:

000ر000ر5 – 000ر000ر7

= نقطه بی تفاوتی الف و ب

000ر3 - x

 

000ر000ر7 – 000ر000ر10

= نقطه بی تفاوتی ب و ج

y – 000ر3

 

000ر000ر5 – 000ر000ر10

= نقطه بی تفاوتی الف و ج

y-x

 

X = 4000                y = 1500

 

22- گزینه 1 صحیح است. هرگاه هزینه ثابت قابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطیل مسلما پایین تر از نقطه سر به سر است

 

23- گزینه 2 صحیح است. ریسك به نوسان بازده واقعی از بازده مورد انتظار اشاره دارد.

 

24- گزینه 2 صحیح است.

ریال 5/37=75% * 50= هزینه متغیر هر واحد تا 000ر50 واحد

30= 60% * 50 = هزینه متغیر هر واحد مازاد بر 000ر50 واحد

حاشبه فروش هر واحد در سطح 000ر50 واحد 5/12 ریال (5/37-50) است و در این سطح 000ر625 ریال هزینه ثابت پوشش داده می شود یعنی نقطه سر به سر بالاتر از سطح 000ر50 واحد است. بنابراین تولید مازاد بر 000ر50 واحد باید هزینه ثابت اضافی را پوشش دهد.

 

000ر80=000ر30+000ر50=

000ر000ر1-000ر225ر1

+ 000ر50= نقطه سربه سر

30 – 5/37

 

 

25- گزینه 4 صحیح است. در تصمیم گیری نسبت به خرید یا ساخت، هزینه های ثابت، متغیر و قابل اجتناب مربوط و هزینه های غیرقابل اجتناب نامربوط است.

 

26- گزینه 3 صحیح است.

زیان فروش ماشین آلات قدیمی  8 = 18 – 10

مالیات قابل استرداد  2 = 25% * 8

میلیون ریال 7 = 2 – 10 – (2+17) = I

 

27- گزینه 3 صحیح است.

با نرخ 18%               80 = 100 – 180 = NPV

با نرخ 24%               40- = 100 – 60 = NPV

با واسطه یابی خطی داریم:

 

22% = 4% + 18% = IRR <=4% = X <=

80

18%

40-

24%

120

6%

80

X

 

 

28- گزینه 2 صحیح است. در این تصمیم گیری هزینه ثابت سربار ساخت و هزینه های فروش، مربوط نیستند هزینه های مربوط شامل 000ر2 ریال مواد مستقیم، 000ر2 ریال دستمزد مستقیم و 800 ریال سربار متغیر ساخت یا در مجموع 800ر4 ریال است و با توجه به گزینه ها حداكثر مبلغ قابل پرداخت باید كمتر از 800ر4 ریال باشد.

 

29- گزینه 2 صحیح است.

كسری وجه نقد آذرماه   6- = 5 – 11 – 6 + 4

 

30- گزینه 2 صحیح است. با توجه به مساوی بودن سرمایه گذاری اولیه و نیز مساوی بودن جمع جریان نقدی دو ساله سه طرح، نرخ بازده داخلی طرحی بزرگتر است كه در سال اول جریان نقدی آن بیشتر باشد یعنی طرح ب.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک