تبلیغات
مدرسه حسابداری - سوالات حسابداری صنعتی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه آزاد

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

1- برای بهای ساخت هر واحد در نقطه تفكیك موقعی كه قیمت محصولات شدیدا در حال نوسان است یا قیمت محصول توسط بازار تعیین نمی شود از كدام یك از روشهای تخصیص بهای محصولات مشترك بیشتر استفاده می شود:

1) ارزش نسبی

2) مقادیر نسبی

3) نسبت سود ناخالص ثابت

4) ارزش بازیافتنی نسبی

 

2- میزان موجودی كالای تكمیل شده در پایان دوره با توجه به اطلاعات زیر كدام یك از مبالغ زیر است:

بهای اولیه 20 -  مواد مستقیم مصرف شده  15 -  بهای تبدیل 15 – موجودی كالای در جریان ساخت اول دوره5/17

موجودی كالای در جریان ساخت پایان دوره 10 – بهای تكمیل شده و فروش رفته  50

موجودی كالای تكمیل شده اول دوره 20

1) 5/7

2) 5/27

3) 5/2

4) 10

 

3- كدام یك از هزینه های زیر در موقع تصمیم گیری در مورد خرید یا ساخت ماشین آلات در یك واحد انتفاعی، نامربوط محسوب می شوند؟

1) هزینه های متغیر

2) هزینه های ثابت

3) هزینه های نیمه متغیر

4) هزینه های غیرقابل اجتناب

 

4- انحراف كل بهای تمام شده با توجه به اطلاعات زیر كدام یك از مبالغ زیر است:

(1) انحراف حجم فروش 000ر000ر5 ریال مساعد

(2) انحراف نرخ بهای تمام 000ر000ر3 ریال مساعد

(3) نسبت نرخ بهای تمام شده كالای فروش رفته 125%

1) 000ر000ر1 ریال مساعد

2) 000ر000ر7 ریال مساعد

3) 000ر000ر1 ریال نامساعد

4) 000ر000ر4 ریال نامساعد

 

5- با توجه به اطلاعات زیر قیمت تمام شده كالای ساخته شده پایان دوره كدام یك از مبالغ زیر است:

فروش طی سال، به میزان 75% كالای آماده به فروش به مبلغ 000ر000ر5 ریال

سود ناخالص 000ر500 ریال

روش: میانگین موزون

موجودی كالای ساخته شده آخر دوره 25% كالای آماده به فروش

1) 000ر500ر4 ریال

2) 000ر500ر1 ریال

3) 000ر000ر3 ریال

4) صفر

 

6- برای تولید یك محصول با توجه به اطلاعات زیر 2 روش وجود دارد:

شرح

روش اول

روش دوم

قیمت فروش (برحسب واحد)

2000

2000

نرخ متغیر برای هر واحد

1200

800

هزینه ثابت

000ر500ر2

000ر000ر4

سود مورد انتظار

000ر500

000ر800

 

نتایج 2 روش در كدام یك از سطوح تولید زیر یكسان است:

1) 750ر3

2) 125ر3

3) 500ر4

4) 000ر4

 

7- برای ارزیابی عملكرد مدیران قسمت ها در واحدهای انتفاعی كدام یك از روش های قیمت گذاری برای محصولاتی كه به قسمت های دیگر داده می شود بهترین روش قیمت گذاری انتقالی است:

1) قیمت بازار

2) بهای تمام شده

3) هزینه های متغیر

4) هزینه های متغیر، چند درصد اضافی ولی كمتر از قیمت بازار

 

8- اطلاعات زیر مربوط به هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات 4 ماهه یك شركت تولیدی است:

 

ماه

مبلغ هزینه

ساعات كار ماشین

خرداد

000ر280

360

تیر

000ر300

390

مرداد

000ر320

460

شهریور

000ر310

425

 

اگر هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات از نوع هزینه های نیمه متغیر باشد. نرخ هزینه و مبلغ هزینه ثابت با روش بالاترین و پایین ترین سطح فعالیت كدام یك از موارد زیر است:

1) 75/408 و 975ر131

2) 400 و 000ر300

3) 460 و 000ر320

4) 400 و 000ر136

 

9- شركتی دارای تولید محصولات با 3 نوع اندازه بزرگ، متوسط، كوچك به میزان است. سربار تولید این شركت برای تعیین قیمت تمام شده واحد محصولات در حال حاضر بر مبنای مقدار تولید تسهیم می شود. اگر به جای این معیار از معیار هزینه یبی بر مبنای فعالیت (ABC) استفاده شود. كدام یك از گزینه های زیر صحیح می باشد:

1) قیمت تمام شده محصول با اندازه بزرگ، كمتر می شود.

2) قیمت تمام شده محصول با اندازه كوچك، بیشتر می شود.

3) هیچ تفاوتی در قیمت تمام شده محصول ندارد.

4) قیمت تمام شده محصول با اندازه بزرگ، بیشتر می شود.

 

10- از دایره حسابداری صنعتی یك شركت تولیدی اطلاعات زیر مربوط به سال گذشته دریافت شده است:

 

شرح

در سطح 7000 واحد

در سطح 000ر10 واحد

 

مواد مستقیم

000ر350

000ر500

 

دستمزد مستقیم

000ر210

000ر300

 

سربار ثابت

 

 

000ر500 ریال

كل هزینه

 

 

000ر200ر1 ریال

 

با توجه به اطلاعات فوق نرخ سربار متغیر و كل هزینه تولید در سطح 000ر80 واحد كدام یك از موارد زیر است:

1) 20 و 000ر300ر1 ریال

2) 20 و 000ر800 ریال

3) 42/71 و 000ر300ر1 ریال

4) 50 و 000ر200ر1 ریال

 

11- حداقل قیمت قابل قبول در سفارشی كه به یك شركت تولیدی داده می شود، با توجه به اطلاعات زیر در حالتهای ظرفیت خالی و بدون ظرفیت خالی كدام یك از موارد زیر است:

مواد مستقیم  500               دستمزد مستقیم   250

سربار متغیر ساخت   200    سربار ثابت ساخت 150

1) بیشتر از 950 و كمتر از 1100

2) بیشتر از 950 و بیشتر از 1100

3) در هر دو حداقل 1100

4) در هر دو حالت بیشتر از 1100

 

12- افزایش سود حاصل از فروش شركت با توجه به اطلاعات زیر و افزایش به مقدار 30% فروش بدون افزایش هزینه ثابت و نرخ هزینه متغیر و قیمت فروش واحد كدام یك از مبالغ زیر است

فروش           000ر000ر1

هزینه ثابت    000ر200

سود              000ر300 

1) 000ر90

2) 000ر450

3) 000ر150

4) 000ر300

 

13- اطلاعات زیر مربوط به هزینه مواد مستقیم در یك واحد تولیدی می باشد:

نرخ واقعی برای تولید هر واحد            8200

نرخ استاندارد برای تولید هر واحد        8000

مواد مصرفی واقعی برای تولید            500

انحراف مصرف مواد                           (000ر200) نامساعد

مقدار استاندارد برای تولید واقعی كدام یك از موارد زیر می باشد.

1) 000ر100 نامساعد

2) 475

3) 000ر100 مساعد

4) 525

 

14- كدام یك از گزینه های زیر در مورد بودجه نقدی صحیح تر است:

1) اقلام معوق هزینه در بودجه نقدی منظور می شود.

2) نیازهای نقدی مخارج سرمایه ای در بودجه نقدی منظور نمی شود.

3) اقلام معوق هزینه در بودجه نقدی منظور نمی شود.

4) هزینه استهلاك در بودجه نقدی منظور می شود.

 

15- اگر موجودی كالا در ابتدای دوره نسبت به پایان دوره بیشتر باشد. سود خالص عملیاتی طبق روش هزینه یابی مستقیم و طبق روش هزینه یابی جذبی كدام یك از موارد زیر است:

1) سود خالص عملیاتی در روش هزینه یابی مستقیم بیشتر از روش هزینه یابی جذبی است.

2) سود خالص عملیاتی در روش هزینه یابی مستقیم كمتر از روش هزینه یابی جذبی است.

3) سود خالص عملیاتی در هر روش یكسان است.

4) در سود خالص تاثیر نداشته ولی در بهای تمام شده تاثیر دارد.

 

16- كدام یك از موارد زیر در مورد بودجه قابل انعطاف و بودجه ثابت صدق می كند:

1) بودجه قابل انعطاف بعد از شروع دوره می تواند تغیییر كند در حالی كه بودجه ثابت غیرقابل تغییر است.

2) بودجه قابل انعطاف برای سطوح مختلف فعالیت می باشد. در حالی كه بودجه ثابت برای یك سطح از تولید است.

3) بودجه قابل انعطاف برای تولید محصولات است و بودجه ثابت برای مخارج سرمایه ای است.

4) عناصر بودجه قابل انعطاف فقط هزینه متغیر می باشد ولی عناصر بودجه ثابت فقط هزینه ثابت است.

 

17- با توجه به اطلاعات زیر مبلغ انحراف هزینه و مبلغ انحراف ظرفیت مرتبط با هزینه های سربار ثابت كدامیك از مبالغ زیر است:

هزینه ثابت بودجه شده                   000ر000ر3 ریال

هزینه ثابت واقعی                          000ر100ر3 ریال

ساعات كار مستقیم بودجه شده       000ر10 ساعت

ساعات كار مستقیم واقعی              000ر11 ساعت

1) 000ر10 نامساعد و 000ر300 مساعد

2) 000ر10 مساعد و 000ر300 مساعد

3) 000ر10 مساعد و 000ر300 نامساعد

4) 000ر100 نامساعد و 000ر300 نامساعد

 

18- اطلاعات حقوق و دستمزد شركت تولیدی الف به شرح زیر است:

حقوق كاركنان                     000ر000ر7

نرخ بیمه كاركنان                   7%

نرخ بیمه سهم كارفرما           23%

مالیات                                000ر700 ریال

از این مبلغ  40% مربوط به دستمزد مستقیم و 40% مربوط به دستمزد غیرمستقیم و 5% مربوط به كاركنان فروش و 15% مربوط به كاركنان اداری می باشد مبلغ هزینه مربوط به كنترل سربار كدام یك از مبالغ زیر است:

1) 000ر444ر3 ریال

2) 000ر288ر1 ریال

3) 000ر610ر1 ریال

4) 000ر088ر4 ریال

 

19- با توجه به اطلاعات زیر درصد تكمیل كالای در جریان ساخت پایان دوره، كدام یك از گزینه های زیر می باشد:

(1) كالای در جریان ساخت اول دوره     2400 واحد        60% بابت هزینه تبدیل تكمیل

                                                                          100% از بابت مواد تكمیل

(2) كالای تكمیل شده طی دوره          000ر15 واحد

(3) كالای در جریان ساخت آخر دوره     3000  واحد

(4) روش فایفو (FIFO)

(5) بهای تمام شده هر واحد تكمیل شده    30

(6) هزینه مواد 800ر280

(7) هزینه تبدیل   320ر175

 

1) 35%

2) 60%

3) 40%

4) 55%

 

20- شركت تولیدی الف از روش هزینه یابی سفارش كار استفاده می كند و سربار كارخانه بر مبنای هزینه دستمزد مستقیم به سفارشات منظور می شود نرخ سربار در سال 84 برای دایره الف 200% دستمزد و برای دایره ب 50% دستمزد مستقیم می باشد و كار روی سفارش 200 واحد در شهریورماه 84 شروع و این سفارش تكمیل شد. اطلاعات مربوط به هزینه های سفارش به شرح زیر است:

 

شرح

دایره الف

دایره ب

مواد مستقیم

000ر000ر10

000ر000ر2

دستمزد مستقیم

 

000ر000ر12

سربار كارخانه

000ر000ر16

 

 

بهای تمام شده سفارش 200 واحد كدام یك از گزینه های زیر است:

1) 000ر000ر72 ریال

2) 000ر000ر54 ریال

3) 000ر000ر96 ریال

4) 000ر000ر78

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک