تبلیغات
مدرسه حسابداری - سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 86 دانشگاه سراسری

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

1- بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، کدامیک از خصوصیات کیفی زیر پیش شرط افشای رویه های حسابداری است؟

1) کامل بودن

2) قابل اتکا بودن

3) قابل مقایسه بودن

4) قابل فهم بودن

 

2- کدامیک از موارد زیر تهاتر دارایی با بدهی است؟

1) کسر کردن تخفیفات نقدی خرید از مبلغ خرید

2) کسر کردن پیش پرداخت مالیات از بدهی مالیاتی

3) کسر کردن سود تضمین شده سنوات آتی از مبلغ بدهی

4) کاهش ذخیره هزینه های پرداخت نشده در نتیجه پرداخت این هزینه

 

3- جمع حقوق صاحبان سهام شرکت پاس در ابتدا و انتهای دوره به ترتیب 000ر400ریال و 000ر600 ریال است. در سال مالی مزبور رویدادهای زیر به وقوع پیوسته است:

صدور سهام جدید به شکل نقدی                                     000ر50

حذف مازاد تجدید ارزیابی و کاهش مانده آن به صفر        000ر20

تقسیم سود نقدی                                                            000ر30

سود جامع دوره مالی کدام است؟

1) 000ر120

2) 000ر160

3) 000ر180

4) 000ر200

 

4- مانده حساب بانکی طبق صورتحساب بانکی 830 ریال می باشد. وجوه در راه 170 ریال، چک برگشتی مشتری که در دفاتر ثبت نشده است 12 ریال، و اشتباه بانک در برداشت از حساب 25 ریال می باشد. وجوه واریزی بانک بابت تسهیلات فروش سلف 000ر1 ریال می باشد که در دفاتر شرکت ثبت نشده است. همچنین 295 ریال از چکهای صادر شده تا تاریخ صورت مغایرت نقد نشده است. مانده حساب بانکی طبق دفاتر شرکت، چند ریال است؟

1) 258

2) 37

3) 88

4) 742

 

5- ماشین آلاتی به ارزش منصفانه 000ر000ر30 ریال در دهم اسفندماه سال 1384 از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک تحصیل شده است. طبق قرارداد 20% ارزش ماشین آلات به عنوان پیش پرداخت اجاره به شرکت لیزینگ پرداخت شده است و اقساط اجاره ماهانه به مبلغ 000ر986 ریال طی مدت 30 ماه (مدت قرارداد اجاره) پرداخت خواهد شد. سررسید اولین قسط  دهم فروردین ماه 1385 می باشد. در صورت جریان وجوه نقد سال 1384 وجه نقد پرداختی بابت تحصیل این دارایی ثابت چند ریال است؟

1) صفر

2) 000ر000ر6

3) 000ر000ر24

4) 000ر000ر30

 

6- مانده حساب سرمایه گذاری در سهام شرکتی نسبت به سال قبل 000ر000ر15 ریال افزایش یافته است. سود سرمایه گذاری در سهام که به روش ارزش ویژه شناسایی شده است. مبلغ 000ر000ر7 ریال و سود سهام دریافتی از این بابت 000ر000ر2 ریال می باشد. همچنین طی سال بخشی از سرمایه گذاری در سهام به قیمت 000ر000ر4 ریال به فروش رسید و از این بابت 000ر500 ریال زیان شناسایی شد. وجه نقد پرداختی بابت سرمایه گذاری در سهام در صورت گردش وجوه نقد چند ریال است؟

1) 000ر500ر10

2) 000ر000ر14

3) 000ر500ر14

4) 000ر000ر15

 

7- موجودی اول دوره و پایان دوره سال 1383 شرکت صبا به شرح زیر است:

 

 

موجودی اول دوره

(میلیون ریال)

موجودی پایان دوره

(میلیون ریال)

طبق شمارش فیزیکی

750

1250

طبق دفاتر

800

1150

 

در صورت سود و زیان سال 1383 از مانده طبق دفاتر استفاده شده است. این موضوع در سال 1384 مشخص شده است. با این فرض که کسری و اضافی انبار باید به سود و زیان بسته شود، کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

1) تعدیلات سنواتی مبلغ 50 میلیون ریال بستانکار می شود.

2) تعدیلات سنواتی مبلغ 50 میلیون ریال بدهکار می شود.

3) تعدیلات سنواتی مبلغ 100 میلیون ریال بدهکار می شود.

4) تعدیلات سنواتی مبلغ 100 میلیون ریال بستانکار می شود.

 

8- موجودی کالای پایان دوره شرکت قائم در تاریخ 29/12/84 قبل از در نظر گرفتن اقلام زیر 850 میلیون ریال است.

سفارش خرید کالا بر اساس FOB مبدا (کالا هنوز حمل نشده است       80   میلیون ریال

کالای امانی شرکت آبادان نزد شرکت قائم                                            100  میلیون ریال

کالای امانی نزد شرکت شیراز                                                               150  میلیون ریال

کسری انبار                                                                                            20   میلیون ریال

موجودی کالای پایان دوره قابل گزارش در ترازنامه 29/12/84 چند میلیون ریال است؟

1) 800

2) 850

3) 880

4) 960

 

9- مخارج زیر توسط شرکت آلفا انجام شده است:

تحقیقات مربوط به ساخت محصول جدید                                            150   میلیون ریال

طراحی، ساخت و آزمایش نمونه محصول قبل از تولید                        500   میلیون ریال

آزمایش تجهیزات تولید در مراحل اولیه تولید                                         50    میلیون ریال

طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشی                                                   850   میلیون ریال

هزینه رفع عیب تجهیزات                                                                      40    میلیون ریال

با توجه به استانداردهای حسابداری مجموع مخارج تحقیق و توسعه چند میلیون ریال است؟

1) 650

2) 1500

3) 1550

4) 1590

 

10- شرکت نارون در سال 1384 مبلغ 450 میلیون ریال هزینه مالی به حساب بهای تمام شده ماشین آلات ومبلغ 150ر2 میلیون ریال نیز در صورت سود و زیان بابت هزینه های مالی منظور کرده است. در صورت جریان وجوه نقد مبلغ 350ر2 میلیون ریال به عنوان سود پرداختی بابت تامین مالی منعکس شده است. بدهی مربوط به هزینه های پرداختنی در ترازنامه سال 1383 مبلغ 650 میلیون ریال است. در ترازنامه سال 1384 چند میلیون ریال به عنوان هزینه مالی پرداختنی منعکس می شود؟

1) 250

2) 900

3) 1100

4) 2600

 

11- در صورتی كه اطلاعات زیر در مورد شركت كاوش در دست باشد و بدانیم این شركت از روش درصد فروش برای محاسبه هزینه مطالبات مشكوك الوصول خود استفاده می كند، مانده حساب ذخیره مطالبات مشكوك الوصول شركت در انتهای سال 1385 چند ریال است؟

 

شرح

1385

1384

فروش

000ر500

000ر400

مطالبات سوخت شده طی سال

000ر8

000ر5

مانده ذخیره در ابتدای سال

000ر25

000ر20

 

1) 500ر12

2) 500ر29

3) 500ر32

4) 500ر37

 

12- شركت مادر مالك 60% سهام شركت فرعی است. طی سال جاری شركت مادر مبلغ 000ر25 ریال كالا به شركت فرعی و شركت فرعی نیز 000ر12 ریال كالا به شركت مادر فروخت. نرخ سود ناخالص به فروش شركت مادر 25% و شركت فرعی 20% است. نیمی از كالای خریداری شده شركتها از یكدیگر تا پایان سال فروش نرفته است. اگر سود شركت مادر غیر از درامد حاصل از سرمایه گذاری مبلغ 500ر222 ریال و سود شركت فرعی 000ر111 ریال باشد، سود و زیان تلفیقی چند ریال است؟

1) 000ر286

2) 000ر266

3) 000ر280

4) 000ر260

 

13- شركت A با پرداخت 10 میلیون ریال نقد و صدور 100 هزار سهم عادی 1000 ریالی به ارزش بازار هر سهم 1500 ریال، 80% سهام شركت B را تحصیل می كند. ارزش دفتری و روز خالص دارایی های شركت B در زمان تحصیل به ترتیب 100 و 200 میلیون ریال بوده است. سهم اقلیت و سرقفلی تركیبی به ترتیب از راست به چپ چند میلیون ریال است؟

1) 20 و صفر

2) 40 و صفر

3) 20 و 40

4) 32 و 40

 

14- مبلغ ریالی كدام یك از موارد زیر در صورتهای شركتهای اصلی با صورتهای مالی تلفیقی آن برابر نخواهد شد؟

1) سود انباشته

2) سرمایه سهام عادی

3) سرمایه گذاری در سهام شركت فرعی

4) سرمایه گذاری در اوراق مشاركت سایر شركت ها

 

15- شركت خراسان معادل 500 میلیون ریال از سهام شركت سرخس را در سال 1382 خریداری كرده است. شركت خراسان در سال 1383 این سرمایه گذاری را 650 میلیون ریال تجدید ارزیابی و ثبت كرده است. در سال 1384 مدیریت شركت این سرمایه گذاری را به عنوان سرمایه گذاری كوتاه مدت طبقه بندی می كند. شركت برای سرمایه گذاری های كوتاه مدت از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش استفاده می كند. خالص ارزش فروش این سهام در تاریخ تغییر طبقه بندی 600 میلیون ریال است. این سرمایه گذاری به چه مبلغی به حساب سرمایه گذاری كوتاه مدت منتقل می شود؟

1) 500

2) 550

3) 600

4) 650

 

16- مبلغ دریافتی سرمایه گذاری در واحد ب پیش از افزایش سرمایه آن معادل 000ر000ر1 ریال و تعداد سهام مربوطه 500 سهم است. واحد سرمایه پذیر اعلام افزایش سرمایه ای معادل 100% نمود. ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال می باشد. در صورتی كه نیمی از حق تقدم ها توسط واحد سرمایه گذار به مبلغ 000ر350 ریال فروخته شود، سود یا زیان ناشی از فروش حق تقدم ها چه میزان است؟

1) 000ر100

2) 000ر50

3) 000ر225

4) 000ر350

 

17- پورتفوی شركت آلفا در تاریخ 1/1/85 از اقلام زیر تشكیل شده است:

 

نام شركت

تعداد سهام

بهای تمام شده

قیمت هر سهم در 29/12/85

الف

1000

10 میلیون ریال

5000 ریال

ب

2000

40 میلیون ریال

1000 ریال

ج

3000

15 میلیون ریال

000ر10 ریال

 

 

در صورتی كه در ابتدای دوره بابت این پرتفوی ذخیره ای به مبلغ 20 میلیون ریال در دفاتر موجود باشد و در پایان دوره شركت قصد تغییر طبقه بندی پرتفوی خود از جاری ( با استفاده از روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش) به بلندمدت ( با استفاده از روش بهای تمام شده پس از كسر هرگونه ذخیره كاهش دائمی) را داشته باشد، چند میلیون ریال هزینه كاهش ارزش سهام در پایان دوره شناسایی خواهد نمود؟

1) صفر

2) 8

3) 23

4) 43

 

18- ماشن آلاتی به بهای تمام شده 150 میلیون ریال و استهلاك انباشته 50 میلیون ریال را به مبلغ 110 میلیون ریال می فروشیم. در صورتی كه حساب مازاد تجدید ارزیابی مربوط به این دارایی در دفاتر دارای مانده ای به مبلغ 20 میلیون ریال باشد، اثر این رویداد بر سود(زیان) دوره مالی چند میلیون ریال خواهد بود؟

1) صفر

2) 10

3) 20

4) 30

 

19- شركت نهاوند ماشین آلاتی به مبلغ 800 میلیون ریال خریداری كرده است. سایر مخارج به شرح زیر است:

مخارج آماده سازی محل نصب                                              20   میلیون ریال

حق الزحمه فنی مهندسان                                                  10   میلیون ریال

مخارج راه اندازی و افتتاح                                                     8    میلیون ریال

مخارج نصب                                                                         15  میلیون ریال

سود تضمین شده آتی مربوط به تامین مالی خرید               9   میلیون ریال

بهای تمام شده این ماشین آلات چند میلیون ریال است؟

1) 830

2) 845

3) 853

4) 862

 

20- در صورتی كه جمع صورتحسابهای ارسالی بابت درآمدهای مالیاتی حساب مستقل وجوه عمومی سال 1384 دولت 000ر50 میلیارد ریال و پیش بینی ذخیره مالیات مشكوك الوصول مبلغ 000ر5 میلیارد ریال باشد كه در دوره مالی000ر2 میلیارد ریال آن سوخت شده باشد، با توجه به اطلاعات زیر كه به میلیارد ریال می باشد، درامد مالیاتی سال 1384 در مبنای نقدی چند ریال است؟

مانده مالیات دریافتنی در ابتدای سال مالی             7000

مانده مالیات دریافتنی در پایان سال مالی                9500

مالیاتهای غیرمستقیم وصولی (با مبنای نقدی)      000ر20

1) 500ر65

2) 500ر63

3) 500ر43

4) 000ر41

 

21- در صورتی كه در حسابداری حساب مستقل از معیار اندازه گیری جریان منابع مالی استفاده شود، معادله حسابداری هر حساب مستقل (Fund) عبارت است از:

1) دارایی = بدهی جاری ± مازاد تخصیص نیافته

2) دارایی = بدهی ± مازاد تخصیص نیافته

3) دارایی جاری = بدهی جاری ± مازاد تخصیص نیافته

4) دارایی جاری = بدهی جاری + اندوخته ± مازاد تخصیص نیافته

 

22- شركت پتروشیمی در ساختار سرمایه خود مقدار 5000 سهم ممتاز 1000 ریالی قابل تبدیل به سهام عادی صادر نموده است. هر سهم ممتاز قبلا به نرخ هر سهم 1100 ریال منتشر شده است. هر سهم ممتاز قابل تبدیل به سه سهم عادی 300 ریالی است. در تاریخ تبدیل ارزش بازار سهام عادی 500 ریال و ارزش بازار سهام ممتاز 1500 ریال است. صرف سهام عادی ناشی از تبدیل تمامی سهام ممتاز به سهام عادی چند ریال است؟

1) صفر

2) 000ر500

3) 000ر000ر1

4) 000ر000ر3

 

23- تعداد سهام عادی منتشره و موجود شركت باران در ابتدای سال x1 به ترتیب 000ر100 و 000ر90 سهم است. در اول تیرماه شركت 000ر12 سهم جدید منتشر و در اول مرداد ماه تعداد 000ر9 سهم خود را بازخرید نمود. سپس در اول آذر یك سوم از این سهام بازخرید شده را مجددا منتشر نمود. در صورتی كه سود خالص شركت در دوره جاری 94 میلیون ریال باشد، میانگین موزون تعداد سهام عادی موجود و سود هر سهم این شركت بر مبنای این تعداد، چند ریال است؟

1) 000ر94 – 1000

2) 000ر96 – 979

3) 000ر104 – 904

4) 000ر106 – 887

 

24- شركت سهامی تنگستان دارای 000ر10 سهام در جریان به ارزش اسمی هر سهم 000ر2 ریال و ارزش بازار 000ر5 ریال قبل از اعلام سود سهمی می باشد. در این تاریخ 5% (پنج درصد) سود سهمی اعلام و پس از شش ماه توزیع می شود. حساب سود و یان انباشته چند ریال تغییر می كند؟

1) 000ر000ر1 افزایش

2) 000ر500ر2 افزایش

3) 000ر000ر1 كاهش

4) 000ر500ر2 كاهش

 

25- ساختمانی به بهای تمام شده 000ر000ر1 ریال و استهلاك انباشته 000ر400 ریال با عمر باقیمانده 5 سال در تاریخ 1/1/80 به مبلغ 000ر750 ریال به فروش رسید و بلافاصله از طریق قرارداد اجاره از خریدار برای مدت سه سال اجاره شد. اگر ارزش باقیمانده تضمین نشده در پایان قرارداد اجاره معادل 000ر50 ریال و اقساط سالانه 000ر250 ریال و نرخ فرضی استقراض 10% باشد، در پایان سال 1381 فروشنده چه میزان به طور خالص درامد یا هزینه از این بابت شناسایی می كند؟ ( PV 10% , 3 = 2.487)

1) 000ر50 هزینه

2) 000ر200 هزینه

3) 000ر200 درامد

4) 000ر250 هزینه

 

26- در تهیه صورتهای مالی میان دوره ای كدام یك از رویكردهای زیر ورد عمل واقع شده است؟

1) برای شناخت كلیه درامدها و هزینه ها از روش منفصل استفاده شده است.

2) برای شناخت كلیه درامدها و هزینه ها از روش متصل استفاده شده است.

3) رویكرد غالب متصل است و در برخی موارد كه هزینه ها ماهیت سالانه دارند، از رویكرد منفصل استفاده می شود.

4) رویكرد غالب منفصل است و در برخی موارد كه هزینه ها ماهیت سالانه دارند، از رویكرد متصل استفاده می شود.

 

27- شركت الف تماما دولتی بوده و مشمول رعایت كلیه قوانین و مقررات دولتی (ازجمله قانون محاسبات عمومی كشور) می باشد. این شركت در پایان سال مالی منتهی به 13X4، مبلغ 100 میلیون ریال سود تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی شناسایی و در حسابها منعكس نمود. نحوه ارائه این مبلغ در صورتهای مالی شركت برای سال مالی مذكور چگونه است؟

1) مبلغ 100 میلیون ریال سود تسعیر ارز شناسایی و در صورت سود و زیان دوره به عنوان سود غیرعملیاتی انعكاس می یابد.

2) مبلغ 1000 میلیون ریال در حساب اندوخته تسعیر ارز منظور و مستقیما به عنوان یك قلم جداگانه صرفا در ترازنامه منعكس می شود.

3) مبلغ 100 میلیون ریال در حساب اندوخته تسعیر ارز  و در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منظور شده و در صورت سود و زیان جامع منعكس می شود.

4) در صورتی كه این مبلغ از سرمایه ثبت شده شركت بیشتر باشد به عنوان یك قلم جداگانه در ترازنامه صورت سود و زیان جامع منظور می شود و در غیر این صورت به عنوان سود غیرعملیاتی منظور می شود.

 

28- امكان شناسایی سرقفلی با توجه به كدام یك از شرایط در شركت تضامنی مقدور است؟

          پذیرش شركت جدید                             بركناری یا خروج شریك از شركت

1)                  بله                                                         بله           

2)                  بله                                                         خیر           

3)                  خیر                                                         بله           

4)                  خیر                                                         خیر  

 

29- شركت خیام در ابتدای سال 1380 ماشین آلاتی به بهای تمام شده 000ر000ر5 ریال خریداری نمود. عمر مفید براوردی ماشین 10 سال و ارزش اسقاط آن 000ر000ر1 ریال می باشد. در اواخر سال 1384 شركت عمر مفید براوردی اولیه را به 8 سال تقلیل داده و ارزش اسقاط را 000ر200 تعیین نمود. هزینه استهلاك برای سال مالی منتهی به 29/12/84 چند ریال خواهد بود؟ (این ماشین آلات به روش خط مستقیم مستهلك می شوند.)

1) 000ر480

2) 000ر500

3) 000ر600

4) 000ر800

 

30- ارقام زیر مرتبط با یك پیمان بلندمدت است كه از روش درجه پیشرفت كار استفاده می كند:

مانده حساب پیمان در جریان پیشرفت                        150        میلیون ریال

هزینه های شناسایی شده انباشته پیمان                  800       میلیون ریال

درامد شناسایی شده انباشته پیمان                          100ر1   میلیون ریال   

صورت وضعیتهای صادر شده                                       920       میلیون ریال        

صورت وضعیتهای تایید شده                                        810        میلیون ریال        

علی الحساب دریافتی                                                60          میلیون ریال        

درامد انباشته                                                            100ر1      میلیون ریال        

صورت وضعیتهای تایید شده                                       810         میلیون ریال        

علی الحساب دریافتی                                               60          میلیون ریال        

مبلغ قابل بازیافت پیمان چند میلیون ریال است؟

1) 140

2) 180

3) 230

4) 290

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک