تبلیغات
مدرسه حسابداری - سوالات حسابداری مالی کارشناسی ارشد سال 87 دانشگاه آزاد

مدرسه حسابداری
 
اگر بخواهی غیر ممکن،ممکن می شود

برای مشاهده  روی ادامه مطلب کلیک کنید.

در صورت نیاز به نکات کلیدی کنکوری کلیه دروس شاخه فنی حرفه ای و کار دانش (حسابداری) برای ما نظر ارسال کنید تا در صورت موجودیت برای شما ارسال کنیم.

استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع مجاز می باشد.

برای هر چه بهتر شدن این وبلاگ نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.

با تشکر مدیر وبلاگ مدرسه حسابداری : سعید اصلانی

1- كدام تئوری برای تهیه صورتهای مالی تلفیقی در شركتهای عملی(مشاركت مخصوص) كاربرد دارد؟

1) تئوری مالكانه

2) تئوری شركت اصلی

3) تئوری واحد تجاری

4) تئوری معاصر

 

2) طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران قطع شناخت یك دارایی در چه زمانی صورت می گیرد؟

1) آن دارایی در كنترل واحد تجاری نباشد

2) آن دارایی دیگر منافع اقتصادی آتی نداشته باشد

3) آن دارایی تماما فروخته شده باشد.

4) آن دارایی نه منافع اقتصادی داشته باشد و نه در كنترل واحد تجاری باشد.

 

3) كدامیك از گزینه های زیر در مورد تغییر در شخصیت گزارشگری صحیح نیست؟

1) هرگاه شركت اصلی در سال جاری كنترل شركت فرعی را برای اولین بار بدست آورد و روش حسابداری اتحاد منافع باشد، باید صورتهای مالی تلفیقی برای سال قبل ارائه شود.

2) تغییر در روش ثبت سرمایه گذاری از بهای تمام شده به ارزش ویژه به دلیل كسب نفوذ قابل ملاحظه با كنترل

3) هرگاه شركت اصلی در سال جاری كنترل شركت فرعی را برای اولین بار بدست آورد و روش حسابداری خرید باشد باید صورتهای مالی تلفیقی برای سال مالی قبل ارائه شود.

4) تغییر در شخصیت گزارشگری ممكن است مستلزم تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشد.

 

4) شركت ایرانی الف كالایی را به قیمت 1000 دلار از یك شركت خارجی خریداری می كند. شركت الف در مقابل تغییرات احتمالی نرخ ارز قرارداد پیمان ارزی سلف به مبلغ 1000 دلار را با فروشنده ارز منعقد می نماید. نرخ برابری ارز در تاریخهای مختلف به شرح زیر است:

تاریخ مبادله 9000 ریال، تاریخ تهیه ترازنامه 9100 ریال، تاریخ تسویه بدهی 9070 ریال، اگر نرخ سلف ارز 9060 ریال باشد در آن صورت در تاریخ تنظیم قرارداد پیمان ارزی سلف حسابهای پرداختنی ریالی چند ریال بستانكار می شود؟

1) 000ر000ر9

2) 000ر100ر9

3) 000ر070ر9

4) 000ر060ر9

 

5- شركت الف مبادرت به اعلام سود سهمی به قرار زیر نموده است:

درصد سود سهمی

ارزش بازار

ارزش اسمی

تاریخ

15

1700 ریال

1000 ریال

1/1/1386

30

2500 ریال

1000 ریال

1/7/1386

 

 

اگر تعداد سهام منتشره شركت الف در 29/12/1385 برابر 000ر100 سهم باشد در آن صورت در طی سال 1386 سود انباشته جمعا چند میلیون ریال بدهكار می شود؟

1) 270

2) 5/457

3) 5/387

4) 285

 

6- شركت سینا در اول آبان ماه 1386 یك دستگاه ماشین آلات تولیدی خود را به ارزش دفتری 000ر500 ریال و عمر مفید باقیمانده 20 سال به قیمت 000ر740 ریال می فروشد و بلافاصاله همین ماشین آلات را 10 ساله اجاره می كند. طبق استاندارد حسابداری ایران چه مبلغی از سود ناشی از فروش باید در پایان سال 1386 به عنوان درامد شناسایی شود؟

1) 000ر10 ریال

2) صفر

3) 000ر24 ریال

4) 000ر5 ریال

 

7- فرض كنید تاریخ ترازامه یك شركت 29 اسفند ماه 1385 و تاریخ تصویب صورتهای مالی آن پایان خرداد ماه 1386 است. در آن صورت طبق استاندارد حسابداری ایران كدامیك از موارد زیر باید در ترازنامه سال 1385 شناسایی شوند؟

1) زیان حاصل از توقف عملیات یك بخش از شركت كه در اردیبهشت ماه 1386 رخ داده است.

2) دسترسی به اطلاعات جدید در مورد كاهش دائمی ارزش سرمایه گذاری بلندمدت در فروردین ماه 1386

3) افزایش سرمایه شركت كه در فروردین ماه 1386 تصویب شده است.

4) زیان حاصل از آتش سوزی موجودی كالا كه در خرداد ماه 1386 رخ داده است، رقم آن بسیار با اهمیت است.

 

8- شركت اصلی 80 درصد سهام دارای حق رای شركت فرعی را در اول فروردین سال اول تحصیل می نماید. در تاریخ فوق به غیر از موجودی كالا كه ارزش دفتری آن 000ر20 ریال و ارزش منصفانه آن 000ر26 ریال بود، ارزش منصفانه و دفتری بقیه دارائیها و بدهی های شركت فرعی با هم برابر است. یك سوم موجودی كالای اول دوره در سال اول تحصیل به لشخاص خارج گروه فروخته می شود. اگر مبلغ موجودی كالای اول دوره در كاربرگ تلفیقی در پایان سال اول برابر با 000ر50 ریال باشد. در آن صورت براساس استانداردهای حسابداری ایران موجودی اول دوره شركت اصلی چند ریال است؟

1) 000ر24 ریال

2) 400ر28 ریال

3) 000ر26 ریال

4) 600ر27 ریال

 

9- شركت فرعی یك قطعه زمین كه بهای تمام شده آن 10 میلیون ریال بود به قیمت 15 میلیون ریال به شركت اصلی می فروشد. شركت اصلی مالك 80 درصد سهام شركت فرعی است و برای ثبت سرمایه گذاری از روش بهای تمام شده استفاده می كند. اگر شركت اصلی زمین مزبور را به قیمت 30 میلیون ریال در سال 1385 به اشخاص گروه بفروشد. در آن صورت كدام گزینه صحیح است؟

1) در دفاتر شركت اصلی در سال 1381 حساب درامد سرمایه گذاری مبلغ 4 میلیون ریال بدهكار می شود.

2) در كاربرگ تلفیقی سال 1385 حساب سرمایه گذاری مبلغ 5 میلیون ریال بدهكار می شود.

3) در كاربرگ تلفیقی سال 1382 حساب سرمایه گذاری مبلغ 5 میلیون ریال بدهكار می شود.

4) در كاربرگ تلفیقی سال 1385 حساب سود و زیان انباشته مبلغ 5 میلیون ریال بدهكار می شود.

 

10- الف و ب شركای یك شركت عملی هستند كه سود و زیان را به نسبت 1 و 3 بین خود تقسیم می كنند. سود عملیات مشترك طی سال 1386 بالغ بر 280 میلیون ریال است. كدام گزینه در رابطه با ثبت سهم مشاركت در دفاتر ب صحیح است؟

1) حساب مشاركت 210 ریال بستانكار

2) حساب مشاركت 210 ریال بدهكار

3) حساب مشاركت 70 ریال بدهكار

4) حساب سود و زیان 70 ریال بدهكار

 

11- اگر سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری قبلی 28 ریال، سود جامع سال مالی 38 ریال، سود طی دوره 37 ریال، زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری بلندمدت 3 ریال و سود انباشته اول دوره 5 ریال باشد. در آن صورت سود قابل تخصیص در گردش سود و زیان انباشته چند ریال است؟

1) 42 ریال

2) 30 ریال

3) 32 ریال

4) 40 ریال

 

12- شركتی اوراق قرضه منتشر شده قابل تبدیل به مبلغ اسمی 1000 ریال را دارد. هر برگ اوراق قرضه قابل تبدیل به 15 سهم عادی بدون ارزش اسمی است. هنگامی كه اوراق قرضه به سهام عادی تبدیل شد، مانده صرف اوراق قرضه معادل 25 ریال و ارزش بازار هر سهم عادی در زمان تبدیل 70 ریال بود. سود یا زیان ناشی از تبدیل اوراق قرضه به سهام عادی كدام است؟

1) سود، 50 ریال

2) زیان، 50 ریال

3) زیان، 20 ریال

4) سود، 20 ریال

 

13- زمانیكه شریك خاص دارایی را از مشاركت خاص خریداری كند، نحوه شناسایی سود یا زیان در دفاتر شریك خاص طبق استاندارد ایران كدام است؟

1) سود و زیان به نسبت سهم سایر شركای خاص بلادرنگ شناسایی می شود.

2) شناسایی سود منتفی است و زیان به نسبت سهم سایر شركای خاص بلادرنگ شناسایی می شود.

3) تا زمانی كه دارایی به مشتریان مستقل فروخته نشده باشد، شریك خاص نباید سهم خود را از سود مشاركت شناسایی كند.

4) سود و زیان قابل انتساب به سهم سایر شركای خاص در همه شرایط شناسایی می شود.

 

14- جمع داراییها و هزینه های عملیاتی به ارزش تاریخی و ارزش جایگزینی در پایان سال 13x8 به شرح جدول زیر است:

 

 

ارزش تاریخی

ارزش جاری جایگزینی

جمع داراییها

000ر323

000ر298

جمع هزینه ها

000ر195

000ر168

 

 

زیان تحقق نیافته ناشی از نگهداشت دارایی اول دوره 000ر32 ریال است. تغییر در سود(زیان) تحقق نیافته ناشی از نگهداشت كدام است؟

1) 7000 ریال، سود

2) 7000 ریال، زیان

3) 25000 ریال، زیان

4) 27000 ریال، سود

 

15- كدامیك از موارد زیر موجب نقض اعمال احتیاط می باشد؟

1) در نظر گرفتن ذخیره مناسب برای مطالبات نسیه

2) ایجاد اندوخته پنهان (مخفی)

3) ایجاد ذخیره مناسب برای تعهدات (قانونی، عرفی) در نتیجه رویدادی كه در گذشته ایجاد شده است.

4) شناسایی ورود منافع اقتصادی تقریبا قطعی به عنوان دارایی

 

16- شركت اصلی لف 80 درصد سهام عادی ارای حق رای شركت فرعی ب را به مبلغ 000ر142 ریال تحصیل نمود. ارزش دفتری ئ منصفانه دارایی های شركت فرعی ب به ترتیب 000ر100 و 000ر160 ریال، بدهی های آن 000ر30 ریال می باشد. حقوق اقلیت طبق تئوری شركت اصلی و تئوری واحد اقتصادی به ترتیب كدام است؟

1) 26000 ، 14000

2) 30000 ، 37500

3) 14000 ، 35500

4) 12000 ، 26000

 

17- شركت الف سهام شركت ب را طی سال 13x1 به مبلغ 100 میلیون ریال تحصیل نمود. هدف مدیریت نگهداری سهام در بلند مدت می باشد. قیمت بازار سرمایه گذاری بلندمدت (سهام) در پایان سال 13x1، 13x2 ، 13x3 به ترتیب 120، 90 و 102 میلیون ریال است. مانده مازاد تجدید ارزیابی و بازیافت هزینه كاهش ارزش سرمایه گذاری به ترتیب در پایان سال 13x3 كدام است؟ (واحد میلیون ریال)

1) 2 ، 12

2) صفر ، 2

3) 2 ، 10

4) 18 ، 10

 

18- شركت ج تجهیزاتی را در اول سال 13x1 به مبلغ 000ر50 ریال خریداری كرد. براورد عمر مفید 5 سال، تجهیزات به روش مانده نزولی نرخ مضاعف برای دو سال اول مستهلك می شود. شركت در اول سال 13x3 روش استهلاك را به خط مستقیم تغییر داد، مانده استهلاك انباشته در پایان سال 13x3 كدام است؟

1) 000ر38

2) 000ر30

3) 200ر39

4) 000ر42

 

19- شركت اصلی 90 درصد سهام عادی دارای حق رای مشاركت فرعی را در تملك خود دارد. فروش اصلی به فرعی 000ر50 ریال، فروش فرعی به اصلی 000ر40 ریال، نرخ سود فروش از فرعی به اصلی 70 درصد بهای فروش، نرخ فروش از اصلی به فرعی 60 درصد بهای فروش، سود گزارش شده فرعی 000ر120 ریال، موجودی كالای اخر دوره خریداری از فرعی 000ر30 ریال، موجدی كالای آخر دوره فرعی خریداری از اصلی 000ر20 ریال، موجودی كالای اول دوره خریداری از اصلی 000ر10 ریال و موجودی كالای اول دوره خریداری از فرعی 000ر20 ریال می باشد. سود سهم اقلیت كدام است؟

1) 000ر12

2) 600ر18

3) 600ر12

4) 300ر11

 

20- اگر تمام یا بخشی از رزش مازاد (باقی مانده) در قرارداد اجاره سرمایه ای توسط اجاره كننده تضمین شده باشد، این مفهوم بیانگر آن است كه:

1) مالكیت اموال مورد اجاره به اجاره كننده انتقال داده می شود.

2) حق اختیار خرید اموال مورد اجاره برای اجاره كننده پیش بینی نشده و مالكیت آن برای اجاره دهنده محفوظ می ماند.

3) ارزش فعلی حداقل مبالغ اقساط اجاره بها حداقل كمتر از 90 درصد ارزش منصفانه اموال استیجاری است.

4) اجاره كننده دارایی مورد اجاره را بر مبنای عمر مفید اقتصادی مستهلك می نماید.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 30 دی 1387 توسط سعید اصلانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک